>
Fa   |   Ar   |   En
   نشریه پرستاری ایران   
سال:1388 - دوره:22 - شماره:60


  tick  اختلالات عضلانی و استخوانی شغلی در کادر پرستاری بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران - صفحه:8-18

  tick  وضعیت سلامت پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شاهرود - صفحه:19-27

  tick  نگاهی چند سویه به پدیده حقوق بیمار: تجربیات زیسته بیمار و همراه، پزشک و پرستار - صفحه:28-41

  tick  بررسی مقایسه ای تاثیر کارآموزی بالینی اصول و فنون به روش ایفای نقش و روش سنتی بر رفتارهای مراقبتی دانشجویان پرستاری - صفحه:42-52

  tick  تاثیر برنامه آموزش خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر ابعاد روحی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:53-64

  tick  آیا مصرف قرص های پیشگیری از بارداری، بر وضعیت خلقی و میزان تنیدگی زنان تاثیر می گذارد؟ - صفحه:65-74

  tick  بررسی تاثیر کپسول زنجبیل بر تهوع بارداری بانوان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر تهران - صفحه:75-83

  tick  مقایسه عوارض انفوزیون زیرجلدی و وریدی در بیماران بستری در بخش نورولوژی - صفحه:84-91
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved