>
Fa   |   Ar   |   En
   نشریه پرستاری ایران   
سال:1388 - دوره:22 - شماره:62


  tick  تاثیر فرایند ارزشیابی همکار بر کیفیت عملکرد پرستاران و رضایت بیماران - صفحه:8-21

  tick  عملکرد بالینی مربیان پرستاری از دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی - صفحه:22-31

  tick  دانش، نگرش و عملکرد فرهنگیان درباره بیماری های قلبی عروقی - صفحه:32-40

  tick  خودکارآمدی در زمینه رژیم درمانی و نشانگرهای آزمایشگاهی و بالینی در بیماران تحت همودیالیز - صفحه:41-47

  tick  مقایسه تاثیر قراردادن شیرخوار در آغوش مادر با روش روتین اجراشده حین واکسیناسیون در مراکز بهداشت، بر درد ناشی از انجام واکسیناسیون در مراکز بهداشت، بر درد ناشی ازانجام واکسیناسیون در شیرخواران مراکز بهداشت غرب تهران - صفحه:48-55

  tick  ارتباط شاخص توده بدنی مادر قبل از بارداری با پیامدهای زایمان در زنان نخست زا - صفحه:56-64

  tick  فراوانی زایمان سخت و برخی عوامل مستعد کننده آن - صفحه:65-74

  tick  بررسی ارتباط شیوه تربیتی والدین با میزان استقلال دانش آموزان نوجوان مدارس شهر تبریز - صفحه:75-84
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved