>
Fa   |   Ar   |   En
   نشریه پرستاری ایران   
سال:1388 - دوره:22 - شماره:61


  tick  ارتباط حمایت اجتماعی درک شده از سوی منابع حمایتی مختلف و اندازه شبکه اجتماعی با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان - صفحه:8-18

  tick  موانع به کارگیری مهارت های ارتباطی پرستاران در تعامل با بیماران از دیدگاه پرستاران و بیماران - صفحه:19-31

  tick  بررسی ارتباط وضعیت خواب با بروز آسیب های شغلی در پرستاران - صفحه:32-41

  tick  اندازه گیری و مقایسه میزان رضایت بیماران بیمارستان های ولی عصر(عج) و امیراعلم با استفاده از مدل P-C-P - صفحه:42-50

  tick  بررسی عوامل مرتبط با زمین افتادن در سالمندان - صفحه:51-60

  tick  کاربرد الگوی باور بهداشتی درتغییر رفتارهای مراقبت از خود بیماران مبتلا به دیابت - صفحه:61-72

  tick  بررسی سلامت جسمی دانش آموزان پسر در دبیرستان های دولتی برخی از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران - صفحه:73-84

  tick  بررسی تاثیر تماس پوستی مادر بر علائم حیاتی و وضعیت رفتاری نوزادان نارس بستری در بیمارستان - صفحه:85-93

  tick  مروری کوتاه: چگونه می توان بهره برداری دانش حاصل از پژوهش را از طریق مجلات علوم پزشکی افزایش داد؟ - صفحه:94-95
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved