>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1395 - دوره:18 - شماره:5


  tick  تاثیر تروگزروتین بر سطح سرمی گلوکز و فعالیت لاکتات دهیدروژناز متعاقب شنا وامانده ساز در موش های صحرایی نر - صفحه:1-7

  tick  بررسی رابطه ی بین ناگویی خلقی و تجربیات تجزیه ای با نگرش های خوردن در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز - صفحه:8-17

  tick  بررسی باور عمومی در مورد ارتباط مواد غذایی با آکنه - صفحه:18-25

  tick  کاربرد مدل های شمارشی انباشته در صفر با رویکرد بیزی با هدف شناسایی عوامل مرتبط بر تعداد دفعات معافیت از اهدای مجدد خون در شهرکرد - صفحه:26-35

  tick  بررسی تغییرات پارامترهای بیوشیمیایی مرتبط با عملکرد کلیه در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در حین مصرف دارو - صفحه:36-43

  tick  تغییرات غلظت سرمی Tnf-Α موش های سرطانی بعد از یک دوره فعالیت استقامتی متوسط - صفحه:44-54

  tick  تاثیر یک دوره فعالیت بدنی بر میزان نوروتروفیک مشتق از آستروسیت مزانسفال جسم مخطط رت های نر صحرایی ابتلاء شده به پارکینسون - صفحه:55-62

  tick  سنجش نسبت بیان Hoxb13:Il17br در بیماران مبتلا به سرطان پستان به روش Qrt-Pcr با استفاده از رنگ سایبرگرین - صفحه:63-72

  tick  بررسی فراوانی ژن های فیمبریه ‌Papa، ‌Fimh، ‌Kpsmt، ‌Papef‌ و ‎ Ibea‌در ‌نمونه های اشریشیاکلی جداسازی شده از عفونت ادراری کودکان - صفحه:73-82

  tick  جداسازی و شناسایی باکتری مهارکننده ی رشد قارچ های پاتوژن از اصفهان با استفاده از روش مولکولی - صفحه:83-93

  tick  بررسی میزان آلودگی سرب و کادمیوم در گیاهان کلزا و گلرنگ در مزارع اطراف کارخانه ذوب آهن اصفهان و مقایسه این آلودگی با روغن استخراج شده از آن ها - صفحه:94-102

  tick  بررسی مقایسه ای تاثیر کینزیوتیپینگ و لیزر بر حس وضعیت مفصل زانو، شدت درد و عملکرد در مبتلایان به استئوآرتریت زانو - صفحه:103-114

  tick  اثر دستکاری اطلاعات بینایی، شنوایی و حس عمقی بر تعادل افراد سالم و قطع عضو زیر زانو با استفاده از دستگاه پاسچروگرافی - صفحه:115-127

  tick  مطالعه همبستگی پلی مورفیسم های Rs833061 و Rs2010963 ژن Vegf-A و ابتلا به سرطان کولورکتال در بیماران ایرانی - صفحه:128-139

  tick  شیوع هیپوگنادیسم در بیماران تالاسمی ماژور ایران: یک مطالعه ی مرور نظام مند و متاآنالیز - صفحه:140-151
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved