>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1394 - دوره:17 - شماره:6


  tick  گزارش یک مورد وجود لاروهای مگس مولد میاز سارکوفاگا فرتونی ( Sarcophaga Fertoni) در آزمایش مدفوع در سنندج استان کردستان - صفحه:1-9

  tick  بررسی ارتباط بین سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری، دشواری در تنظیم هیجانی و کمرویی با اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان بهنجار - صفحه:10-21

  tick  اثر فعالیت کاهش یافته با لیگاتور بندی نخاع بر بیان Cdk5 عصب سیاتیک و آزمون های رفتاری رت های نر ویستار دارای درد نروپاتیک - صفحه:22-32

  tick  بررسی حذف جیوه(Hg+2) از محیط‌های آبی توسط نانولوله‌های کربنی چند جداره پوشش داده‌شده با اکسید آهن - صفحه:33-44

  tick  کاهش مقاومت وانکومایسین در سویه های انتروکوک مقاوم به وانکومایسین (Vre)حاوی ژنهای Vana و Vanbدر حضور پروتئین لاکتوفرین - صفحه:45-52

  tick  بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و توزیع ژن های مقاومت به بتالاکتاماز در سویه های اشریشیا کلی مولد عفونت ادراری جدا شده از زنان و کودکان در شهرستان فارسان - صفحه:53-61

  tick  ارزیابی کارایی ویتامین C در برابر آسیب های اکسیداتیو و آپوپتوز هپاتوسیت های موش های تحت درمان با فنیل هیدرازین - صفحه:62-72

  tick  مقایسه تاثیر فرمولاسیون های بیولوژیک حاوی متارایزیوم آنیزوپیله بر کنه های هیالوما - صفحه:73-82

  tick  اثرات ضد توموری داروی نیتروگلیسیرین روی سلول‌های K562 - صفحه:83-91

  tick  بررسی استفاده از پوست بادام مغناطیسی شده با نانوذرات آهن در حذف نیترات از محیط‌های آبی : مطالعه ایزوترم جذب - صفحه:92-102

  tick  تعیین میزان شیوع آلودگی مواد غذایی به رنگ های مصنوعی با روش کروماتوگرافی لایه نازک در شهرکرد - صفحه:103-112

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین تداومی شدید بر بیان ژن‌های خانواده Micrornas-29 در قلب رت‌های نر سالم - صفحه:113-120

  tick  بررسی سرواپیدمیولوژی عفونت توکسوکارا کنیس در کودکان 14-2 ساله مراجعه کننده به آزمایشگاه های تشخیص طبی استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:121-129
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved