>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1394 - دوره:17 - شماره:3


  tick  تاثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر قدرت عضلانی، توان هوازی و ترکیب بدنی در زنان سالمند: یک کارآزمایی بالینی تصادفی - صفحه:1-12

  tick  بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم تکرار دی‌نوکلئوتید Ca در اینترون یک ژن Nfκb1 با خطر ابتلا به سرطان پستان - صفحه:13-21

  tick  رابطه انگیزش در کار و معنویت در میان کادر پرستاری بیمارستان های شهر اصفهان با استفاده از مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت - صفحه:22-29

  tick  بررسی رابطه اختلال بدشکلی بدن و خود شیفتگی در متقاضیان و غیر متقاضیان جراحی زیبایی بینی - صفحه:30-39

  tick  بررسی سطوح سرمی اینترلوکین 23 و اینترلوکین 10 در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در مقایسه با بیماران مبتلا به استئوپروز و افراد سالم - صفحه:40-47

  tick  شدت آسیب اسید گالیک بر سلول های سرطانی پروستات به روش الکتروفورز قلیایی - صفحه:48-56

  tick  اثر کارواکرول بر مهار رشد و میزان تخریب ژنوم در سلول های سرطانی پروستات به روش الکتروفورز قلیایی - صفحه:57-65

  tick  بررسی کارآیی فرآیند انعقاد پیشرفته و فیلتراسیون مستقیم برای حذف مواد آلی طبیعی از آب های سطحی - صفحه:66-75

  tick  مقایسه تاثیر آموزش جلسات Focus Group و آموزش از طریق بوکلت بر آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان در مورد اختلال بیش فعالی و نقص توجه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی - صفحه:76-83

  tick  مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی خاکشیر، درمنه و کلپوره بر سندرم ترک مورفین القا شده با نالوکسان در موش صحرایی نر - صفحه:84-92

  tick  اثر ضد لیشمانیایی اسانس گیاه اسطوخودوس علیه لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:93-101

  tick  بررسی باقیمانده هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در خاک های آلوده به ترکیبات نفتی در شهرستان شهرکرد در سال 1392 - صفحه:102-111

  tick  ارتباط جایگاه برش Taq1 ژن کلسیتونین و پلی مورفیسم (Alu1 (Rs1801197 ژن کلسیتونین رسپتور با میزان تراکم استخوان در زنان بالای 45 سال در شهرستان شهرکرد - صفحه:112-120

  tick  تعیین الگوی مقاومت دارویی در کلبسیلا پنومونیه دارای مقاومت چندگانه دارویی دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی شهرکرد در سال 1392 - صفحه:121-127

  tick  نقش پروتئین فسفولیپاز C زتا در باروری مردان به عنوان یک فاکتور فعال کننده تخمکی - صفحه:128-143
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved