>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1381 - دوره:4 - شماره:1


  tick  معرفی یک مورد باکتریمی و مننگوانسفالیت آنتراکس

  tick  استفاده از محلول همودیالیز با پتاسیم 3 در مقابل 1 میلی اکی والان در لیتر باعث افزایش کفایت دیالیز می شود

  tick  نقش الکترودیاگنوزیس و حس چشایی در تشخیص و تعیین پیش آگهی فلج محیطی عصب هفتم

  tick  مقایسه دو تجویزی و دوز جذبی در میدانهای درمانی فانتوم جامد تنه در بیماریهای هوچکین و آدنوسینومای رحم

  tick  فاکتور نکروز دهنده تومور (Tnf-C) تاثیری بر سلول کشی ماستوسیتهای پرورش یافته در مجاورت اینترلوکین 3-ندارد

  tick  بررسی تشنج ناشی از تروما به جمجه در مجروحین جنگی استان چهارمحال بختیاری سال 1380

  tick  بررسی اثر هیپرترمی بعد از تابش نوترون بر فراوانی آسیبهای کرومزومی در لنفوسیتهای خون محیطی انسان

  tick  نقش مهار کالمودولین در بی دردی حاصل از تزریق داخلی نخاعی تریفلوپرازین

  tick  استفاده از میارهای ایزو 9000 در آموزش پزشکی

  tick  بررسی علل میکروبی و آنتی بیوگرام عفونتهای ادراری کودکان در استان چهارمحال بختیاری در سال 1371-76
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved