>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1381 - دوره:4 - شماره:2


  tick  بررسی مقایسه ای تأثیر داروهای سایمتادین و گلوکانتیم بر لیشمانیوز پوستی در موش بالب سی...

  tick  گزارش یک مورد اگزوستوز غضروفی متعدد

  tick  بررسی فراوانی و علل عدم تجویز درمانهای ترومبولیتیک در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان هاجر شهرکرد

  tick  بررسی تأثیر آموزشهای مشاوره ای بر روند تنظیم خانواده در خانمهای 15-49 ساله بستری در بخش زنان بیمارستان هاجر شهرکرد

  tick  بررسی عوامل وقوع صدمات چشمی در مصدومین مراجعه کننده به بخش اتفاقات چشم بیمارستان خلیلی شیراز 1376

  tick  بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان شاغل در آموزش و پرورش شهرکرد در مورد خودآزمایی پستان 1378

  tick  اثر عصاره سیر لیشمانیوز جلدی از طریق افزایش نیریک اکساید

  tick  بررسی بالینی و باکتریولوژیک اسهالهای مهاجم در بیماران بستری در بیمارستان کاشانی شهرکرد 1376

  tick  توزیع فراوانی استئوآرتریت بر حسب خصوصیات دموگرافیک علایم رادیولوژیک و نوع مفصل گرفتار در بیمارستانهای الزهرا و کاشانی اصفهان

  tick  فشار خون کودکان 7-12 ساله مناطق روستایی شهرکرد بر اساس پرسنتایل قد 1379
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved