>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1389 - دوره:12 - شماره:4


  tick  ارتباط Hbeag با سطح سرمی ترانس آمینازهای کبدی در مبتــلایان به هپاتیت B مزمن - صفحه:1-7

  tick  تاثیر فشار در نقطه سانینجیائو بر شدت درد و مدت زایمان در زنان نخست زای - صفحه:8-14

  tick  تعیین ناهنجاری های عددی و ساختاری در مجموعه کروموزوم های موش های صحرایی مبتلا به سرطان پوست و بررسی مناطق متناظر آن ها در کروموزوم های انسان - صفحه:15-23

  tick  مقایسه سبک زندگی بزرگسالان 65-20 ساله با نمـایه توده بدنی کمتر و بیشتر از 25 شهرستان شهرکرد - صفحه:24-31

  tick  تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر شهر چابهار در مورد کچلی سر - صفحه:32-39

  tick  اثر تزریقی موضعی مورفین در کاهش درد پس از اعمال جراحی بافت نرم اندام ها - صفحه:40-44

  tick  تاثیر داروی کابرگولین بر میزان آنزیم های کبدی و پروتئین های سرم در موش صحرایی نر - صفحه:45-50

  tick  مقایسه دو روش (استاندارد و ممتد) ترمیم پرینه در زایمان طبیعی - صفحه:51-57

  tick  تاثیر مصرف مکمل روی بر هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابت نوع2 - صفحه:58-63

  tick  اثر ضد دردی مصرف خورا کی سیر کوهی در موش صحرایی دیابتی نر - صفحه:64-70

  tick  تاثیر تمرینات بدنی، ذهنی و ترکیبی بر تعادل ایستا و پویای سالمندان - صفحه:71-77

  tick  اثر عصاره هیدروالکلی عناب بر فرآیند التیام زخم سوختگی - صفحه:78-82

  tick  گزارش یک مورد سل پوستی با تظاهر فیستول مزمن دیواره قفسه سینه - صفحه:83-86
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved