>
Fa   |   Ar   |   En
   Hormozgan Medical Journal   
سال:1389 - دوره:14 - شماره:3


  tick  بررسی عوامل انگیزشی موثر بر ماندگاری اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از سال 1365 - صفحه:164-166

  tick  طراحی فرم جدید ارزیابی کیفیت تدریس نظری اساتید بر اساس دیدگاه های ذینفعان و اصول شش گانه دانش پژوهی گلاسیک - صفحه:167-176

  tick  تجزیه و تحلیل کیفیت سوالات آزمونهای چندگزینه ای رشته کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی - صفحه:177-183

  tick  مقایسه تاثیر استفاده از دو روش آموزش مجازی و سنتی بر مهارتهای قابلیت مدار دانشجویان - صفحه:184-190

  tick  میزان مطلوبیت دو روش تدریس مشارکتی از دیدگاه دانشجویان - صفحه:191-197

  tick  بررسی سبک های تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - صفحه:198-205

  tick  ارزیابی وضعیت موجود آموزشی علوم پایه از دیدگاه دانشجویان دانشکده پزشکی بندرعباس - صفحه:206-212

  tick  بررسی مهارتهای تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی شیراز - صفحه:213-218

  tick  عوامل موثر بر بهبود یادگیری از دید دانشجویان دوره غیربالینی رشته پزشکی عمومی دانشکده پزشکی بندرعباس - صفحه:219-225

  tick  ویژگی های یک استاد توانمند از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد – 1387 - صفحه:226-233

  tick  دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مورد ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان - صفحه:234-240

  tick  معیارهای یک استاد خوب دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان - صفحه:241-245

  tick  مقایسه نتایج خودارزیابی اساتید با ارزیابی دانشجویان از آنان - صفحه:246-253

  tick  فرهنگ کلاسی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد - صفحه:254-260
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved