>
Fa   |   Ar   |   En
   Hormozgan Medical Journal   
سال:1390 - دوره:15 - شماره:4


  tick  بررسی کیفیت زندگی بیماران پس از عمل جراحی قلب باز در شهرستان بندرعباس در سال 89-1388 - صفحه:254-259

  tick  تعیین مولکولی آنوفل فلوویاتیلیس کمپلکس در شهرستان چابهار، استان سیستان و بلوچستان - صفحه:260-268

  tick  ارزیابی مدلهای خطرات متنا سب کاکس و وایبل و کاربرد آنها در شناسایی عوامل موثر بر زمان بقای بیماران لوسمی حاد - صفحه:269-278

  tick  بررسی اثر عصاره هیدروالکلی چای کوهی و برگ ازگیل بر روی پروماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:279-284

  tick  بررسی فعالیتهای ضداکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی عصاره هیدروالکلی مرزنجوش، کلپوره و آویشن دنائی - صفحه:285-294

  tick  مقایسه اختلالات روانشناختی همبود در زنان و مردان مبتلا به درد اسکلتی عضلانی مزمن - صفحه:295-303

  tick  اختلالات اسکلتی – عضلانی در میان کارکنان حرفه های کوچک: یک بررسی در حرفه نانوایی - صفحه:304-310

  tick  بررسی تاثیر شدت و تعداد محل درد اسکلتی عضلانی بر کیفیت زندگی سالمندان شهر کرمان در سال 1389-1388 - صفحه:311-317

  tick  عوامل مرتبط با وضعیت استقلال عملکردی در فعالیتهای جسمانی سالمندان - صفحه:318-326

  tick  مقایسه دو روش سخنرانی و بسته آموزشی در تغییر آگاهی و نگرش بهداشت بلوغ دختران - صفحه:327-332
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved