>
Fa   |   Ar   |   En
   Hormozgan Medical Journal   
سال:1391 - دوره:16 - شماره:5


  tick  بررسی شدت رنگ پذیری آدنوکارسینومای پروستات توسط مارکر آنتی ژن اختصاصی پروستات به روش رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی - صفحه:349-354

  tick  مقایسه تاثیر رمی فنتانیل و آلفنتانیل بر تغییرات قلب و عروق به دنبال لوله گذاری تراشه - صفحه:355-361

  tick  ارتباط بین سطوح گرلین سرم با شاخص های تعیین کننده گلوکز خون در مردان چاق سالم غیردیابتی - صفحه:363-370

  tick  بررسی نتایج تزریق داخل ویتره بواسیزوماب (آواستین) به عنوان درمان اولیه در بیماران مبتلا به انسداد شاخه ای حاد ورید مرکزی شبکیه - صفحه:371-376

  tick  بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی منظم بر میزان قوس کمری دانشجویان دختر - صفحه:377-386

  tick  بررسی خودسنجی رعایت اخلاق حرفه ای در بین اساتید بالینی دانشکده پزشکی شیراز - صفحه:387-394

  tick  بررسی میزان استفاده از روشهای سنجش بالینی در دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران از دیدگاه اساتید بالینی - صفحه:395-402

  tick  آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران در خصوص بررسی و سنجش درد نوزاد در بخش های نوزادان مراکز آموزشی – درمانی شهر بندرعباس - صفحه:403-413

  tick  مشکلات آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1389 - صفحه:415-421

  tick  لووکاردی ایزوله: گزارش یک مورد - صفحه:423-427
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved