>
Fa   |   Ar   |   En
   Hormozgan Medical Journal   
سال:1388 - دوره:13 - شماره:4


  tick  بررسی تاثیر تجویز پیش از عمل آمینوفیلین وریدی جهت محافظت از میوکارد در عمل Cabg - صفحه:213-218

  tick  بررسی عوارض جانبی تجویز متوتروکسات بر پارامترهای هیستومورفومتریک بیضه در موش صحرایی بالغ - صفحه:219-226

  tick  بررسی اختلالات اندوکرین در بیماران تالاسمی اینترمدیا - صفحه:227-233

  tick  بررسی اثرات انسولین و ال – اسیداسکوربیک بر میزان بروز آپوپتوز نورونی در نواحی جیروس دندانه دار Ca3 هیپوکامپ رتهای دیابتیک نوع 1 - صفحه:234-245

  tick  اختلالات روانپزشکی و سطح عملکرد در فرزندان مبتلایان به بیماری دوقطبی - صفحه:246-252

  tick  تاثیر تمرینات ورزشی با شدت های کم و زیاد بر تغییرات فعالیت انفجار تنفسی و تعداد نوتروفیل ها - صفحه:253-260

  tick  بررسی همبستگی سوءرفتار همسر با پیامد حاملگی در زنان باردار - صفحه:261-269

  tick  بررسی ارتباط استفراغ حاملگی با شاخص توده بدنی و کیفیت زندگی - صفحه:270-276

  tick  بررسی تاثیر آموزش های دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان دزفول - 1387 - صفحه:277-283

  tick  مطالعه تطبیقی ساختار و فعالیتهای کمیته مدیکال رکورد در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران - صفحه:284-294
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved