>
Fa   |   Ar   |   En
   Hormozgan Medical Journal   
سال:1389 - دوره:14 - شماره:1


  tick  مقایسه اثربخشی آموزش تنظیم خانواده به شیوه فردی در محل سکونت با آموزش رایج سیستم بهداشت بر عملکرد تنظیم خانواده - صفحه:1-4

  tick  بررسی حساسیت کژدم های خطرناک استان هرمزگان نسبت به حشر ه کش های شیمیایی پیشنهادیWho - صفحه:5-12

  tick  نقش نیتریک اکسید درون زا در پیش شرطی نمودن ایسکمیک قلب در موش صحرایی - صفحه:13-21

  tick  بکارگیری برنامه مشارکتی – آموزشی بر اساس الگوی پرسید به منظور ارتقاء احترام به خود و بهداشت روان دانشجویان - صفحه:22-31

  tick  الگوی پیش بینی کننده های کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در شهر یزد بر اساس آنالیز مسیر سازه های الگوی پرسید - صفحه:32-44

  tick  توسعه نظریه عمل منطقی با سازه خودکارآمدی و مقایسه برازش و پیش بینی کنندگی آن با نسخه اولیه این نظریه با روش تحلیل مسیر، برای پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر در نوجوانان - صفحه:45-54

  tick  تاثیر طب فشاری در نقطه Sp6 بر شدت درد زایمان و نوع زایمان - صفحه:55-64

  tick  بررسی فاکتورهای اپیدمیولوژیکی، آزمایشگاهی و بالینی کودکان مبتلا به پنومونی بستری در بخش کودکان بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان - صفحه:65-71

  tick  بررسی آلودگی باکتریایی سطح خارجی و دستگاه گوارش سوسر یهای موجود دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان آنها در سال 85-83 - صفحه:80-86

  tick  تحلیل کیفی و نحوه مدیریت پسماندهای مراکز بهداشتی – درمانی شهر بندرعباس، سال 1387 - صفحه:772-79
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved