>
Fa   |   Ar   |   En
   سالمند   
سال:1394 - دوره:10 - شماره:37


  tick  یکپارچگی اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان سبزوار در سال 1390 - صفحه:116-123

  tick  بررسی چگونگی ارتقاء فعالیت های خارج از منزل سالمندان از طریق طراحی محصولات (طراحی کیف خرید) کاربرمحور: یک مطالعه کیفی به روش کاربرمحور - صفحه:124-132

  tick  بررسی تاثیر تفریح درمانی بر میزان افسردگی در سالمندان مراجعه کننده به مراکز مراقبت روزانه منتخب شهر تهران - صفحه:132-139

  tick  مقایسه سلامت روانی مردان سالمند در سه گروه ورزشکار، فعال و غیرفعال - صفحه:140-148

  tick  رابطه سواد سلامت و وضعیت سلامت جسمانی در سالمندان شهر کرمان - صفحه:149-158

  tick  تاثیر تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر ترکیب بدنی و چربی خون زنان یائسه سالمند - صفحه:159-166

  tick  اثربخشی آموزش گروهی توکل به خدا بر افسردگی سالمندان مرد مقیم آسایشکاه کهریزک - صفحه:167-173

  tick  رابطه حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با شادکامی در سالمندان ساکن منازل شخصی شهر شیراز - صفحه:174-180

  tick  بررسی طول مدت بستری غیر ضروری و هزینه های آن در سالمندان مبتلا به سکته مغزی در بخش مراقبت حاد بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش تهران در سال 1392 - صفحه:181-187

  tick  تاثیر تمرینات هوازی با شدت کم و متوسط بر خودپنداره سالمندان - صفحه:188-195
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved