>
Fa   |   Ar   |   En
   سالمند   
سال:1394 - دوره:10 - شماره:36


  tick  نقش ناتوانی در بخشودگی خود، دیگران و موقعیت های کنترل ناپذیر در پیش بینی افسردگی سالمندان - صفحه:2-11

  tick  روایی و پایایی آزمون های برخاستن و راه رفتن زمان دار و دسترسی عملکردی قدامی برای ارزیابی خطر زمین خوردن در سالمندان - صفحه:12-21

  tick  تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی هوازی و تعادلی بر تعادل زنان سالمند - صفحه:22-32

  tick  تبیین عملکرد مراقبتی در سرای سالمندان: یک مطالعه ی کیفی - صفحه:33-44

  tick  مقایسه تاثیر ورزش درمانی و رژیم غذایی با رویکرد کاهش وزن بر سطح افسردگی زنان سالمند با افسردگی شدید - صفحه:45-50

  tick  میزان افسردگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مقیم سرا: یک مطالعه غربالگری در خرم آباد - صفحه:51-57

  tick  ارتباط خودکارآمدی عمومی و کیفیت زندگی در سالمندان مقیم سراهای سالمندی استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:58-67

  tick  تاثیر تمرینات هوازی با شدت کم و متوسط بر کیفیت خواب سالمندان - صفحه:68-77

  tick  تاثیر یک جلسه فعالیت استقامتی برمیزان مایواستاتین پلاسما در مردان سالمند سالم - صفحه:78-88

  tick  نگاهی بر آثار اقتصادی پدیده سالمندی - صفحه:89-105
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved