>
Fa   |   Ar   |   En
   سالمند   
سال:1394 - دوره:10 - شماره:3


  tick  بررسی نیازهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و ساختارِ شهری اعضای کانون سالمندان شهر تهران - صفحه:8-25

  tick  بررسی اثر تمرینات یوگا بر آمادگی جسمانی و تعادل زنان سالمند - صفحه:26-34

  tick  آیا تعادل ایستا و پویای سالمندان مرد سالم در اوقات مختلف روز متفاوت است؟ - صفحه:36-43

  tick  بررسی عملکرد سیستم‌های دهلیزی حسی و عمقی و بینایی در کنترل پوسچر مردان سالمند - صفحه:44-53

  tick  تاثیر تمرینات تعادلی قدرتی و ترکیبی بر تعادل زنان سالمند - صفحه:54-61

  tick  اثربخشی تمرین‌ درمانی در آب بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو - صفحه:62-71

  tick  مقایسه نیم‌رخ عضلانی اسکلتی افراد سالمند با سابقه و بدون سابقه افتادن - صفحه:72-81

  tick  مقایسه مثلث ‌شناختی در سالمندان ساکن منزل و آسایشگاه - صفحه:82-88

  tick  ارتباط سبک زندگی و سلامت عمومی سالمندان شهر تهران - صفحه:90-99

  tick  وضعیت نشانگان بازنشستگی در بازنشستگان - صفحه:100-109

  tick  رابطه حمایت اجتماعی و بهزیستی روانی در سالمندان مراجعه‌کننده به مراکز توانبخشی روزانه - صفحه:110-119

  tick  طراحی و روان‌سنجی پرسش‌نامه خودمراقبتی سالمندان - صفحه:120-130

  tick  تاثیر درمان نامیدن بدون خطا بر اختلال نامیدن یک سالمند زبان‌پریش - صفحه:132-141

  tick  بررسی کیفیت زندگی، افسردگی و فعالیت‌های روزمره زندگی در سالمندان روستایی شهرستان بیرجند سال 1391 - صفحه:142-147

  tick  مقایسه تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و تمرین مقاومتی بر سطح عامل نوروتروفیک مشتق از مغز سرم مردان سالمند - صفحه:148-154

  tick  تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر غلظت فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در زنان سالمند - صفحه:156-165

  tick  مقایسه سطح مشارکت اجتماعی سالمندان استفاده‌کننده از وسایل کمک‌تحرکی با سالمندان بدون وسیله کمک‌تحرکی - صفحه:166-173

  tick  اثربخشی آموزش مفاهیم واقعیت‌درمانی بر شادکامی مردان سالمند شهر اردبیل - صفحه:174-181

  tick  بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقای فعالیت فیزیکی مردان سالمند شهر قم: کاربرد مدل فرانظری - صفحه:182-191

  tick  مطالعه ساختاریافته کیفیت زندگی سالمندان در ایران (92-1383) - صفحه:192-201
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved