>
Fa   |   Ar   |   En
   سالمند   
سال:1394 - دوره:10 - شماره:4


  tick  ارزیابی ارتباط افسردگی و میزان سوءرفتار در سالمندان شهر کاشان - صفحه:8-16

  tick  پایایی آزمون-بازآزمون، روایی سازه و همخوانی درونی نسخه فارسی‌شده آزمون «مقیاس تعادل پیشرفته فولرتون» در سالمندان ایرانی مقیم جامعه - صفحه:18-28

  tick  ارتباط راهبردهای مقابله‌ای و مذهب‌گرایی با رضایت‌مندی زندگی سالمندان ساکن در سرای سالمندان اهواز - صفحه:30-38

  tick  بررسی و مقایسه سلامت روانی و شادکامی سالمندان فعال از نظر حرکتی، طبیعت گرد و غیر فعال در شهرستان ایلام - صفحه:40-49

  tick  سوء‌رفتار خانگی با سالمندان روستایی شهرستان دزفول و ارتباط آن با کیفیت زندگی آنان - صفحه:50-59

  tick  ارتباط بین فعالیت فیزیکی و کنترل تعادل در سالمندان - صفحه:60-67

  tick  بررسی تاثیر الگوی توانمندسازی خودمدیریتی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون - صفحه:68-79

  tick  رابطه ساختار قدرت خانواده، تعارضات زناشویی و سلامت روان در مردان بازنشسته اداره آموزش‌و‌پرورش استان البرز - صفحه:80-87

  tick  بررسی رویکردی موثر به پیری: مطالعه نظریه داده‌بنیاد - صفحه:88-100

  tick  بررسی اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی بر کاهش آزار سالمندان - صفحه:102-111

  tick  تبیین چگونگی سبک زندگی سالمندان: رویکرد نظریه زمینه‌ای - صفحه:112-130

  tick  ادراک سالمندان از شیوه زندگی سالم: مطالعه‌ای کیفی - صفحه:132-139

  tick  تاثیر دوازده هفته تمرین در آب و خشکی روی تعادل ایستا و پویا و خطر سقوط افراد سالمند - صفحه:140-150

  tick  بررسی اپیدمیولوژی سقوط و ترس از سقوط در سالمندان و ارتباط آن‌ها در سرای سالمندی کامرانی تهران، سال 1392 - صفحه:152-161

  tick  بررسی شیوع سوء‌رفتار با سالمندان شهرستان‌های گرگان و آق‌قلا در سال 1392 - صفحه:162-173

  tick  کارآزمایی بالینی تاثیر مداخله مددکاری گروهی با رویکرد بخشش‌درمانی بر رضایت از زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه - صفحه:174-181

  tick  بررسی اعتبار و روایی آزمون زبان‌پریشی فارسی - صفحه:182-190

  tick  بررسی ‌و مقایسه حیطه‌های مختلف سبک ‌زندگی سالم سالمندان ‌ساکن ‌خانه ‌سالمندان ‌شهر اصفهان - صفحه:192-201

  tick  ادراک پیری در سالمندان: یک مطالعه مروری - صفحه:202-209

  tick  تحلیلی بر مشخصات روان‌سنجی ابزارهای سنجش حمایت اجتماعی درک‌شده در سالمندان - صفحه:210-219
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved