>
Fa   |   Ar   |   En
   سالمند   
سال:1385 - دوره:1 - شماره:2


  tick  کیفیت زندگی در سالمند عضو کانون روزانه جهادندیدگان شهر شیراز 1386 - صفحه:33-41

  tick  سالمند آزاری در شهر اهواز و ارتباط آن با برخی از مشخصه های فردی و اجتماعی - صفحه:42-46

  tick  تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد معنا درمانی بر سطح سلامت روان زنان سالمند - صفحه:56-65

  tick  اقتصاد بهداشت و سالمندی - صفحه:80-87

  tick  سیاستهای اجتماعی برای سالمندان در ژاپن و سوئد و الگوی مناسب برای سالمندان ایران - صفحه:88-100

  tick  ویژگی های زمین خوردن در سالمندان مقیم آسایشگاه - صفحه:101-105

  tick  فراوانی اختلالات روانی در مراجعان سرپایی کلینیک سالمندان پویا - صفحه:106-111

  tick  بررسی ارتباط بین اختلالات شناختی و افسردگی در سالمندان - صفحه:112-118

  tick  بررسی کیفیت زندگی افراد مبتلا به درد ناحیه پایین کمر - صفحه:119-124

  tick  بررسی اختلالات جسمی حرکتی سالمندان مراجعه کننده به مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر تهران در سال 1385 - صفحه:125-131

  tick  بررسی وضعیت اجتماعی و سلامت سالمندان روستایی با رویکرد طرح توانمندسازی سالمندان روستایی - صفحه:132-139

  tick  تشخیص و درمان صرع در سالمندان - صفحه:140-145

  tick  تاثیر زانوبند بر تعادل ایستا و پویا در مردان سالمند
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved