>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1387 - دوره:16 - شماره:4


  tick  بررسی اثر کورتیکواستروئیدها در درمان روتین آبسه پری تونسیلر - صفحه:3-9

  tick  مقایسه سطح آنتی بادی بر علیه کلامیدیا تراکوماتیس در زنان بارور به علت عامل لوله ای با زنان بارور - صفحه:10-15

  tick  بررسی مشخصات دموگرافیک، علایم بالینی و آزمایشگاهی بیماران کاوازاکی در یزد - صفحه:16-20

  tick  بررسی کل ذرات معلق و ترکیب مواد تشکیل دهنده آن در منطقه مرکزی شهر یزد - صفحه:21-25

  tick  مقایسه مقدار هموگلوبین گلیکوزیله در افراد سالم با بیماران غیردیابتیک مبتلا به فقر آهن قبل و بعد از درمان رفسنجان - صفحه:26-32

  tick  مقایسه دقت فیلم های Primaxو Insight و تصاویر Cmos-Aps در تشخیص پوسیدگی های جانبی دندانهای خلفی به صورت آزمایشگاهی - صفحه:33-40

  tick  کاهش میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ در اثر حضور و افزایش تک بازگوانین در توالی پروموتور ژن ماتریکس متالوپروتئیناز - 1 (در جمعیت تهران) - صفحه:41-50

  tick  اداره پارگی وسیع پرینه در ترومای شدید لگن - صفحه:51-56

  tick  تحلیل شکاف مولفه مدیریت کیفیت فراگیر در موسسات خدمات درمانی در محیط فازی (مطالعه موردی: بیمارستان خورشید اصفهان) - صفحه:57-67

  tick  ارزیابی ارتباط سن، وزن، شاخص توده بدنی و تعداد سال های پس از یائسگی بر چگالی توده استخوانی در زنان یائسه - صفحه:68-74

  tick  بررسی برخی عوامل مرتبط با ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق - صفحه:75-81

  tick  گزارش یک مورد تجویز ریتموکسمیاب در یزد در بیماری استیل با شروع در بزرگسالی - صفحه:82-86

  tick  معرفی یک مورد فئوکروماسیتومای دو طرفه - صفحه:87-91

  tick  عفونتهای بافت نرم دهان اطفال - صفحه:92-99

  tick  نقش گونه های آسپرژیلوس در ایجاد آفلاتوکسیکوز - صفحه:100-107
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved