>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1382 - دوره:11 - شماره:4


  tick  انجماد تخمدان - صفحه:3-17

  tick  بررسی تاثیر فلورمیکروبی سرویکس بر روی نتایج باروری حاصل از سیکل های Art - صفحه:18-25

  tick  بررسی میزان و علل ابطال سیکل های تحریک تخمک گذاری جهت انجام Art در مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری دانشگاه و بیمارستان مادر یزد - صفحه:26-31

  tick  ارزیابی نتایج حاصل از انتقال بلاستوسیست در 30 سیکل Art - صفحه:32-38

  tick  مقایسه نتایج استفاده از Gnrh _ Agonist به دو روش Microdose Of Fulicular Phase و Long Luteal Phase در 123 سیکلArt که برای اولین بار تحت Ivf/Icsi قرار گرفته اند - صفحه:39-43

  tick  بررسی نتایج حاصل از تجویز Aromatase Inhibitor ( Letrozole جهت القای تخمک گذاری در بیمارانی که به کلومیفن سیترات پاسخ ناکافی داده اند) - صفحه:44-48

  tick  جداسازی سلولهای بنیادی جنین موش در مرحله بلاستوسیست - صفحه:49-57

  tick  مقایسه ی نتایج Iui و نزدیکی طبیعی بعد از تحریک تخمک گذاری در بیمارن نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک - صفحه:58-62

  tick  بررسی نتایج حاصل از تجویز میکرودوز Gnrh _ A همراه با گنادوتروپین برای تحریک تخمدان در سیکل های Art در بیماران Poor _ Responder - صفحه:63-69

  tick  بررسی تغییرات اولترامورفولوژیک فلزات سنگین کادمیم مس و جیوه بر اسپرم با استفاده از میکروسکوپ الکترونی - صفحه:70-78

  tick  مقایسه پارمترهای اسپرم 50 نمونه انزال از دو روش Wet Preparation و Makler _ Staining - صفحه:79-83

  tick  مقایسه نتایج انتقال جنین به دو روش یک مرحله ای ( Set) و دو مرحله ای ( Det) در سیکلهای Art - صفحه:84-89

  tick  تغییرات مورفولوژیک آندومتر رحم پس از تحریک تخمک گذاری موش در زمانه لانه گزینی - صفحه:90-96

  tick  تاثیر دوز کم Gnrh _ A طولانی اثر در مقایسه با تزریق روزانه Gnrh - A کوتاه اثر برای مهار هیپوفیز در سیکلهای Art و نتایج حاملگی - صفحه:97-
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved