>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1384 - دوره:13 - شماره:4


  tick  ارزیابی نتایج حاصل از کاربرد میدازولام داخل بینی به عنوان پیش داروی بیهوشی در کودکان پیش دبستانی - صفحه:3-7

  tick  بررسی یافته های اکوکاردیو گرافیک قلبی در بیماران سیروز کبدی - صفحه:8-11

  tick  بررسی تاثیر وضعیت بیمار در اندازه سونوگرافیک کلیه ها در کودکان زیر 18 سال - صفحه:12-16

  tick  میزان عود تشنج به دنبال اولین تشنج بدون عامل مستعد کننده حاد در کودکان - صفحه:17-25

  tick  بررسی میزان کاهش درد به دنبال تزریق اینتراپلورال بوپیواکائین در مقایسه با اپیوم ها در جراحی قسمت فوقانی شکم - صفحه:26-29

  tick  مقایسه درمان سدیم و الپرات همراه با لیتیوم باوالپرات سدیم و اولانزاپین در درمان مانیای حاد - صفحه:30-35

  tick  تولید آنتی بادی مونو کلونال علیه آنتی ژنهای سطح اسپرم انسان - صفحه:36-50

  tick  اثر داروهای ضد صرع فنی توئین و فنوباربیتال بر روی شاخص استخوان سازی در استخوان فمور و تیبیا و اثرات آنتی تراتوژنیک فولیک اسید بر روی کاهش اثرات این داروها - صفحه:51-57

  tick  تاثیر هم کشتی سلو ل های کبد جنین موش و سلولهای بنیادی کارسینومای جنینی در القاء تمایز آنها به کلنی های خونساز - صفحه:58-63

  tick  طیف جهش های ژن Gjb2در ناشنوایان غیرسندرمی آتوزومی مغلوب استان یزد - صفحه:64-70

  tick  تخمین معدل حجمی گلومرول ها در نارسایی حال کلیه القا شده توسط گلیسرول در موش صحرایی نر - صفحه:71-75

  tick  کاربرد آزمایش واکنش آکروزومی در پیش بینی لقاح خارج رحمی - صفحه:76-81

  tick  معرفی یک مورد بیماری هیرشپرونگ با بیماری مادرزادی قلب نقص بین بطنی - آترزی شریان ریوی و کانال شریانی باز - صفحه:82-85

  tick  تشخیص و درمان ترومای نافذ قلب یکسال پس از وارد شدن ضربه چاقو - صفحه:86-90

  tick  مروری بر کهیر و آنژیوادم - صفحه:91-100
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved