>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1382 - دوره:11 - شماره:ضميمه 1


  tick  اریبهای مخفی در مطالعات مشاهده ای و کارآزمایی های بالینی تصادفی نشده و آنالیز حساسیت برای شناسایی آنها - صفحه:3-9

  tick  کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تحلیل داده های پزشکی و مقایسه آنها با روشهای مرسوم آماری - صفحه:10-15

  tick  تأثیر آموزش بهداشت بر آگاهی و عملکرد بهداشت متصدیان مراکز تهیه، و توزیع و فروش مواد غذایی شهر یزد - صفحه:16-21

  tick  بررسی وضعیت بیماری لیشمانیوز جلدی در منطقه تحت پوشش برنامه کنترل در شهرستان اردکان - صفحه:22-28

  tick  بررسی فراوانی آلودگیهای انگلی روده ای در بین ساندویچ فروشان و پیتزا فروشان شهر یزد - صفحه:29-32

  tick  مقایسه اثر کشندگی سه نوع ماده ضدعفونی کننده بر قارچهای فرصت طلب عفونت زای بیمارستانی - صفحه:33-37

  tick  وضعیت ایمنی کودکان مدارس شهرستان زاهدان در برابر بیماری سرخک: آیا تجویز واکسن یادآور در سن 6-4 سالگی ضروری است؟ - صفحه:38-41

  tick  بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانهای دولتی شهر تهران درباره ایدز - صفحه:42-47

  tick  مقایسه کارآیی یک نوع آنتراسیت تولید داخل و نوع وارداتی در عملیات تصفیه آب - صفحه:48-55

  tick  بررسی حذف زیستی اسیدفتالیک با استفاده از سیستم راکتور منقطع متوالی - صفحه:56-60

  tick  ارزیابی کارآیی برکه های تثبیت در تصفیه فاضلاب کشتارگاههای دام - صفحه:61-68

  tick  اثرات دوزهای مختلف سم عقرب ادنتوبوتوس بر روی برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در سگ - صفحه:69-80
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved