>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1381 - دوره:10 - شماره:ضميمه3


  tick  بررسی تاثیر روشهای غیردارویی در پیشگیری از ترومبوز ورید عمقی در بیماران جراحی اعصاب - صفحه:3-9

  tick  مقایسه دو روش هواگیری ست همودیالیز با محلول نرمال سالین ساده و نرمال سالین هپارین دار بر... - صفحه:10-15

  tick  بررسی کاربرد روشهای پرستاری تسکین درد توسط پرستاران شاغل در بخشهای داخلی و جراحی ... - صفحه:16-20

  tick  تاثیر لمس درمانی بر اعمال حیاتی کودکان - صفحه:21-24

  tick  تاثیر تمرینات آرامش عضلانی بر درد ناحیه اپی زیاتومی زنان پریمی پار - صفحه:25-31

  tick  ارتباط استرس شغلی با پاسخهای روانی و رفتاری ماماهای شاغل در بیمارستانهای دولتی استان یزد - صفحه:32-38

  tick  طراحی مدل پرستاری توانبخشی روانی چندبعدی در مراقبت از بیماران اسکیزوفرنیا - صفحه:39-46

  tick  نقش بهداشت باروری در ابتلاء به واژینیت تریکومونایی در دو گروه خانمهای استفاده کننده از... - صفحه:47-52

  tick  نمایش غیرطبیعی جنین: شیوع، عوارض و برخی عوامل وابسته - صفحه:53-59

  tick  برنامه های مراقبت از خود بیماران دیابتی غیروابسته به انسولین مراجعه کننده به مرکز تحقیقات... - صفحه:60-64

  tick  بررسی شیوع عفونتهای واژینال در هنگام زایمان و رابطه آن با زایمان زودرس - صفحه:65-69

  tick  بررسی رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای استان یزد - صفحه:70-73

  tick  بررسی الگوی رشد در دختران 11-9 ساله شهر زاهدان - صفحه:74-79

  tick  بررسی ارتباط روشهای مقابله ای با اعتقادات مذهبی و فعالیتهای اجتماعی در زوجهای نابارور ... - صفحه:80-86

  tick  اثر پرنوشی بر شدت درد دیسمنوره اولیه - صفحه:87-90

  tick  بررسی منابع استرس زا در دانشکده های پرستاری رشت، مشهد، زاهدان و شیراز - صفحه:91-97
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved