>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1381 - دوره:10 - شماره:3


  tick  بررسی میزان بقاء ایمنی واکسن هپاتیت B بعد از 7 سال از تزریق آن در کودکان مدارس... - صفحه:3-7

  tick  بررسی میزان تراکم استخوان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در استان خوزستان - صفحه:8-12

  tick  مقایسه شیوه های مقابله با استرس در معتادان به مواد افیونی با افراد غیر معتاد - صفحه:13-18

  tick  بررسی دموگرافیک بیماران ترومایی ناشی از تصادفات رانندگی در شهر یزد - صفحه:19-26

  tick  شیوع ناقلین واژینال استرپتوکوک گروه B در زنان حامله مراجعه کننده به بخش زایمان بیمارستان... - صفحه:27-31

  tick  بررسی وضعیت همودینامیک بیماران در بیهوشی عمومی با هالوتان - فنتانیل... - صفحه:32-36

  tick  مطالعه مولکولی ژنوم ویروس هرپس سیمپلکس نوع 1 (Hsv - 1) جدا شده از بیمار ایرانی با... - صفحه:37-41

  tick  تداخل جذب منگنز با آهن - صفحه:42-45

  tick  تعیین اثر کلونیدین خوراکی در افزایش مدت بی دردی ناشی از آنستزی کودال در اطفال - صفحه:46-50

  tick  نقش کلونیدین خوراکی به عنوان پش دارو جهت جلوگیری از لرزش بعد از بیهوشی عمومی - صفحه:51-56

  tick  مقایسه نتیجه تستهای سرولوژی با آنتی ژن انستیتوپاستور و انستیتو رازی در بیمارستان مشکوک به بروسلوز - صفحه:57-62

  tick  بررسی الکترودیاگنوزیس سندرم تونل تارس به روش مقایسه عصب به عصب - صفحه:63-68

  tick  مطالعه اثر عصاره آبی و آبی - الکلی برگ کلم پیچ سفید روی فعالیت حرکتی شاخ... - صفحه:69-78

  tick  گزارش یک مورد تومور بزرگ فئوکروموسیتومای لگنی - صفحه:79-85

  tick  آزادسازی مری به روش توراکوسکوپی در کانسر مری - صفحه:86-94

  tick  برخورد با بیماران مبتلا به ترومای متعدد (Multiple Trauma) - صفحه:95-102
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved