>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1389 - دوره:18 - شماره:4


  tick  مقایسه میزان شیوع پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژن گیرنده مو(Mu) در افراد معتاد و غیر معتاد - صفحه:330-336

  tick  بررسی تاثیر مصرف سیر بر ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری - صفحه:337-347

  tick  تعیین میزان حدود طبیعی آلانین آمینوترانسفراز در افراد سالم شهر یزد و ارتباط آن با فاکتورهای دموگرافیک - صفحه:348-354

  tick  مقایسه ی سطح سرمی Α-Tnf، اینترلوکین-10، اینترلوکین-12 و اینترفرون گاما در بیماری های ناشی از مایکوباکتریوم های توبرکلوزیس و غیرتوبرکلوزیس - صفحه:355-360

  tick  آلودگی کشت خون و انواع میکروارگانیزم های مثبت واقعی و کاذب در بیماران بستری در بیمارستان بوعلی سینا قزوین - صفحه:361-368

  tick  تاثیر آدنوزین ´5تری فسفات در القای آپوپتوز و مهار بیان ژن Survivin و واریانت پیرایشی ضد آپوپتوزی Sur-3b آن در سلول های K562 - صفحه:369-379

  tick  بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی E23k ژن Kcnj11 و احتمال ابتلا به بیماری عروق کرونری قلب - صفحه:380-388

  tick  گزارش یک مورد بیمار مبتلا به سارکوئیدوز با اسپلنومگالی و علائم اکستراپولموناری - صفحه:389-395

  tick  هپاتیتC، تشخیص و درمان - صفحه:396-403
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved