>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1389 - دوره:18 - شماره:3


  tick  بررسی میزان ماندگاری بر درمان در درمان نگهدارنده با متادون - صفحه:152-158

  tick  اثرات مسمومیت مزمن با سرب بر رفتارهای پرخطر در موش سوری - صفحه:159-163

  tick  شیوع و عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - صفحه:164-169

  tick  بررسی وضعیت مراحل تغییر ترک سیگار در کارمندان شهر خرم آباد - صفحه:170-178

  tick  بررسی میزان آگاهی دانش آموزان پسر دبیرستان های روستایی استان یزد از مواد مخدر - صفحه:179-183

  tick  بررسی میزان انگیزش تحصیلی و ارتباط آن با رفتارهای پرخطر بهداشتی در دانشجویان پسر - صفحه:184-190

  tick  اثر برنامه ی آموزشی جامعه محور پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر بر کاهش رفتارهای پرخطر - صفحه:191-198

  tick  بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد خود معرف شهر یزد - صفحه:199-206

  tick  بررسی بهداشت روانی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در معتادین - صفحه:207-214

  tick  بررسی تأثیر داروی متادون بر کاهش رفتارهای پرخطر - صفحه:215-219

  tick  بررسی رابطه ی بین شیوه های فرزند پروری والدین با ارتکاب نوجوان به رفتارهای پرخطر بر اساس مقیاس کلونینگر - صفحه:220-224

  tick  رابطه ی ویژگی های شخصیتی، سلامت روان و پرخاشگری با عادات رانندگی در رانندگان پرخطر - صفحه:225-233

  tick  مقایسه هوش معنوی و سلامت روان در افراد معتاد و غیرمعتاد - صفحه:234-242
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved