>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Holistic Nursing And Midwifery   
سال:1389 - دوره:20 - شماره:64


  tick  بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی پرستاران - صفحه:1-7

  tick  پیش بینی کننده های خودکارآمدی رفتار تغذیه ای در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر - صفحه:8-13

  tick  بررسی تاثیر آموزش تریاژ بر آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش اورژانس مرکزآموزشی، درمانی پورسینای شهرستان رشت - صفحه:14-21

  tick  اپیدمیولوژی ترومای ناشی از حوادث رانندگی مرکز تحقیقات تروما مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت - صفحه:22-26

  tick  بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر درد بعد از عمل سزارین در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) رشت در سال 89 – 1388 - صفحه:27-33

  tick  بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دوره های پیش دانشگاهی و متوسطه استان گیلان درباره تالاسمی - صفحه:34-39

  tick  بررسی آگاهی و نگرش خانواده های بیماران مبتلا به افسردگی اساسی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شفای رشت - صفحه:40-46

  tick  عوامل موثر در ترخیص بیماران با رضایت شخصی در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین - صفحه:47-52
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved