>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله حقوقی بین المللی   
سال:1388 - دوره: - شماره:40


  tick  جنگ علیه حقوق انسان ها: نقض تعهد رعایت حقوق بشر در جنگ 22 روزه غزه - صفحه:13-40

  tick  اعمال حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه - صفحه:41-69

  tick  ارزیابی گزارش دیده بان حقوق بشر (2009) در مورد استفاده رژیم صهیونیستی از فسفر سفید علیه مردم غزه از منظر حقوق بین الملل - صفحه:71-97

  tick  جنگ علیه حقوق جنگ: ارزیابی نبرد 22 روزه غزه از نگاه حقوق بین الملل بشر دوستانه - صفحه:99-125

  tick  در فراسوی حقوق معاهدات: پدیداری حقوق عرفی جدیدی در حمایت از میراث فرهنگی - صفحه:127-148

  tick  مسئولیت بین المللی افراد و دولت ها در پرتو ضابطه کنترل - صفحه:149-161

  tick  تحقق رؤیا: داوری خود آیین - صفحه:163-193

  tick  صلاحیت شورای حقوق بشر ملل متحد و سازوکارهای خاص آن راجع به مخاصمات مسلحانه: اعدام های فراقانونی در چارچوب مبارزه با تروریسم - صفحه:195-229

  tick  درآمدی بر کاربردهای نظامی فناوری نانو از نگاه حق بر زندگی در صلح - صفحه:231-257

  tick  شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری - صفحه:259-288

  tick  بررسی وضعیت حقوقی مبیع و ثمن در قراردادهای بین المللی فروش گاز - صفحه:289-311

  tick  مطالعه تطبیقی تعهدات ذی نفع و گشاینده اعتبار اسنادی در برابر یکدیگر در عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (Ucp600) و ماده 5 قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده امریکا (Ucc) - صفحه:313-344

  tick  منشور اجتماعی اروپایی بازبینی شده مصوب 3 می 1996 - صفحه:377-409
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved